map

Įgyvendintas projektas „UAB „Ekobazė“ technologinių ekoinovacijų gamybos procesuose įdiegimas“

Projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0084

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+

Projekto metu buvo įdiegtos technologinės ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes bei įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus. Atliktos investicijos į įrenginius ir technologijas, kurias įdiegus sumažėjo neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, įgyvendinta pramoninė simbiozė ir užtikrintas tęstinis aplinkos apsaugos efektas – švaresnės gamybos inovacijos, kuriose pritaikyti racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai, atliktas gamybos procesų modernizavimas ir optimizavimas siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir tausoti gamtos išteklius, realizuota beatliekinė gamyba ir atliekų pakartotinis naudojimas bei perdirbimas.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo:

Projekto vykdytojas: UAB „Ekobazė“

Projekto veiklos: Projektu metu įsigyta ir įdiegta padangų gumos granuliavimo ir guminių kilimėlių gamybos linijos.

Bendra projekto vertė: 1 102 000 Eur

Iš ERPF skirta lėšų suma: 385 000 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2019-09-05

Projekto vykdymo pabaiga: 2021-05-14