Kartu už žaliąją Europą!

Prieš du metus sėkmingai investavome į modernią automobilių stiklo perdirbimo įrangą, o šiemet iš esmės atnaujinsime ir viso kito stiklo atliekų perdirbimo įrangą. Į projektą, padedami Norvegijos partnerių, investuosime beveik 1,5 mln. EUR (projekto Nr. LT07-1-EIM-K04-006), už kuriuos įsigysime stiklo perdirbimo įrangą, kuri bus moderniausia Baltijos šalyse kokybe, našumu ir mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis.

„Stiklas gamtoje išlieka nesuiręs šimtmečius, o kai kurių mokslininkų skaičiavimais, net milijoną metų. Kaip bebūtų, stiklas tikrai yra viena ilgiausiai nesuyrančių atliekų. Šiuo metu Lietuvos rinkoje nuolatos „cirkuliuoja“ per 60 tūkst. tonų stiklo, todėl labai svarbu, kad jo būtų kuo mažiau išmetama į sąvartynus. Įsigiję naują stiklo perdirbimo įrangą, galėsime reikšmingai padidinti stiklo perdirbimo pajėgumus ir perdirbtos žaliavos kokybę, tiekti ją tiesiai stiklo fabrikams be jokio pakartotinio priemaišų išvalymo“, – sako „Ekobazės“ komercijos vadovė Marina Curko-Notkuvienė.

 • Iš esmės modernizuosime esamą stiklo duženų gamybos liniją – įsigysime naujas aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinas, konvejerius, kompresorių ir kitas įrangos dalis.
 • Galėsime iškart išgauti aukštos kokybės stiklą bei atskirti keramikos, porceliano ir akmenų priemaišas (dabar tenka tą patį stiklą smulkinti ir valyti tris kartus).
 • Iš pirmo karto išgausime kokybišką skaidrų, žalią, rudą stiklą, kokybiškai atskirsime keramikos, porceliano ir akmenų priemaišas.
 • Stiklo perdirbimo našumas didės tris kartus.
 • Energijos sąnaudos mažės per pusę.
 • Daugiau kaip per pusę sumažės į aplinką patenkančių perdirbamo stiklo dulkių kiekis.
 • Reikšmingai prisidėsime prie ES Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo mažinti poveikį gamtai bei prisidėti prie klimato kaitos stabdymo mažinant CO2 emisijas žaliavos gamyboje.
Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 1
 • Iš esmės modernizuosime esamą stiklo duženų gamybos liniją – įsigysime naujas aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinas, konvejerius, kompresorių ir kitas įrangos dalis.
 • Galėsime iškart išgauti aukštos kokybės stiklą bei atskirti keramikos, porceliano ir akmenų priemaišas (dabar tenka tą patį stiklą smulkinti ir valyti tris kartus).
 • Iš pirmo karto išgausime kokybišką skaidrų, žalią, rudą stiklą, kokybiškai atskirsime keramikos, porceliano ir akmenų priemaišas.
 • Stiklo perdirbimo našumas didės tris kartus.
 • Energijos sąnaudos mažės per pusę.
 • Daugiau kaip per pusę sumažės į aplinką patenkančių perdirbamo stiklo dulkių kiekis.
 • Reikšmingai prisidėsime prie ES Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo mažinti poveikį gamtai bei prisidėti prie klimato kaitos stabdymo mažinant CO2 emisijas žaliavos gamyboje.
Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 1

Projektas yra finansuojamas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVI“ lėšomis.
Projekto pavadinimas: APLINKAI PALANKIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS.
Projekto kodas: LT07-1-EIM-K04-006.
Projekto partnerio pavadinimas ir šalis: Nofir AS, Norvegijos Karalystė.
Projekto partnerio vykdoma veikla: atliekų tvarkymas žuvininkystės sektoriuje.
Projekto pradžia – 2022-10
Projekto numatoma pabaiga – 2023-10-31
Kontaktinio asmens duomenys: UAB „Ekobazė“ direktorius Karolis Kubilius.
El. pašto adresas karolis.kubilius@ekobaze.eu
Telefono numeris: +370 6 99 14669

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus apskritis, Elektrėnų sav.

 

Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: Projekto naudą tiesiogiai gaus tikslinės grupės: REGIONINIU LYGMENIU: darbuotojai, partneriai, vietos bendruomenė ir jos nariai. NACIONALINIU LYGMENIU: įmonės veikiančios toje pačioje ekonominės veiklos srityje, įmonės partneriai: tiekėjai, pirkėjai, šalies gyventojai besidomintys žaliosios pramonės ir žiedinės ekonomikos principais. TARPTAUTINIU LYGMENIU: įmonės veikiančios toje pačioje ekonominės veiklos srityje Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje įmonės užsienio partneriai: tiekėjai, pirkėjai.

Produkto nauda klientams: Jiems bus tiekiamas itin švariai išvalytas stiklas. Keramikos, porceliano priemaišos stiklo masėje sukelia gaminamų butelių broką. Modernizuota linija leis atsižvelgti į skirtingų gamintojų reikalavimus ir prie jų greitai prisitaikyti bei tiekti pagal užsakovų reikalavimus reikalingą produktą. Projekto metu bus vykdoma informacijos sklaida ekologiškesnių gamybos sprendimų, aplinkos taršos mažinimo temomis. Projekto tikslinės grupės bus supažindinamos ir gaus naujų žinių apie žaliosios ekonomikos principų taikymą ir aplinkos tausojimą. Įmonės veikiančios toje pačioje ekonominės veiklos srityje, įmonės partneriai bus kviečiami susipažinti su įmonės veikloje įdiegtomis aplinkai palankiomis technologijomis, inovatyviais gamybos sprendimais, taupančiais energijos suvartojimą ir aukštesnės kokybės produktų gamybą užtikrinimą. Bus surengtos 2 nuotolinės konferencijos ir 2 konsultacijos pačioje įmonėje Lietuvos ir užsienio įmonėms.

Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: Dėl projekto veiklų – diegiamų naujų technologinių sprendimų, atliekų – stiklo tvarkymo srityje, žiedinės ekonomikos plėtros, organizuojamų tarptautinio bendradarbiavimo su Norvegijos partneriu gerosios praktikos ir žinių ekologiškumo tema seminarų, viešinimo renginių – bus sukuriamos sąlygos plėsti aplinkai palankių technologijų kitų įmonių veikloje diegimą, energiją mažinančių sprendinių gamyboje įgalinimą, taršos mažinimą regioniniu ir valstybiniu mastu. Perdirbant daugiau stiklo, bus prisidedama prie aplinkos ekologiškumo gerinimo, švaresnių sprendimų plėtros, atliekų surinkimo ir perdirbimo, gamtos taršos mažinimo, o tai teigiamai įtakos visos Lietuvos gyvenamosios aplinkos gerinimą, gamtos puoselėjimą, taršos mažinimą.

Projekto tikslas – UAB „Ekobazė“ projekto tikslas – diegti aplinkai palankias technologijas stiklo perdirbimo veikloje bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Papildomi tikslai: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje, taip pat mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 6 scaled
Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 5
33

Trumpas projekto aprašymas
Projekto įgyvendinimo metu UAB „Ekobazė” sieks diegti inovatyvias aplinkai palankias technologijas ir modernizuos esamą stiklo duženų gamybos liniją, papildomai įsigyjant aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinas, konvejerius, kompresorių ir kitą reikalingą įrangą. Modernizuota gamybos linija ženkliai padidintų įmonės našumą, sumažintų energijos suvartojimą ir dėka kokybiškos dulkių nusiurbimo technologijos, sumažintų į aplinką patenkančių stiklo dulkių kiekį. Modernizavus gamybos liniją ir iš esmės pakeitus gamybos procesą bus gaunamas aukštos kokybės produktas: skaidrus, žalias, rudas stiklas bei atskiriamos keramikos, porceliano ir akmenų priemaišos. Projekto metu bus įsigyjama nauja gamybinė liniją bei atlikti gamybos proceso modernizavimo, jo esminio pakeitimo darbai, taip pat bendradarbiaujant su projekto partneriu Norvegijos įmone, bus siekiama perimti partnerio patirtį ir žinias žaliosios pramonės srityje. Projekto unikalumas yra tame, jog modernizuota linija leis atsižvelgti į skirtingų gamintojų techninius reikalavimus produktui ir prie jų greitai prisitaikyti.

Aplinkai palankių technologinių sprendimų diegimas UAB „Ekobazė” veikloje, inovatyvios įrangos įsigijimas, tarptautinis bendradarbiavimas, tolimesnis projekto rezultatų panaudojimo užtikrinimas bei sklaida, prisidės prie tvaresnių sprendimų gamybos procese plėtros ir padės didinti projekto vykdytojo konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje, bei prisidės prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus Lietuvos ekonomikos augimo.

Trumpas projekto aprašymas/Short description (english)
During the implementation of the project, UAB „Ekobazė” will seek to implement innovative environmentally friendly technologies and modernize the existing glass breakage production line, additionally purchasing high-tech sorting machines, conveyors, compressors and other necessary equipment. The modernized production line would significantly increase the company’s productivity, reduce energy consumption and, thanks to high-quality dust extraction technology, reduce the amount of glass dust entering the environment. The modernization of the production line and a fundamental change in the production process will result in a high-quality product: clear, green, brown glass and the separation of ceramic, porcelain and stone impurities. During the project, a new production line will be acquired and modernization of the production process will be carried out. The uniqueness of the project is that the modernized line will allow to take into account the technical requirements of different manufacturers for the product and adapt quickly to them.

Implementation of environmentally friendly technological solutions in the activities of UAB „Ekobazė”, acquisition of innovative equipment, international cooperation, further ensuring and dissemination of project results, will contribute to the development of more sustainable solutions in the production process and increase the project operator’s competitiveness in green industry innovations. development and sustainable growth of the Lithuanian economy.

Siekiant projekto tikslų ir tvarių sprendimų įmonės veikloje, bus aktyviai bendradarbiaujama su Norvegijos bendrove „Nofir“.
Daugiau informacijos: www.nofir.no Norwaygrants (https://eeagrants.lt)

Projekto stebėsenos rodikliai:
Rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas
Reikšmė
Metinis CO2 kiekio sumažėjimas
t
0
Siektinos reikšmės pagrindimas
Vadovaujantis Gairių 29 punktu, šiame projekte buvo pasirinktas vienas iš rodiklių, t.y. 29.2.Energijos vartojimo sumažėjimas (MWh), o  29.1.CO2 kiekio sumažėjimas (tonomis, CO2 ekvivalentas) buvo neskaičiuojamas
Metinis energijos vartojimo sumažėjimas
MWh
128472
Siektinos reikšmės pagrindimas
Įmonė su esama stiklo pakuotės atliekų perdirbimo linijos įranga suvartoja 94,82 kW elektros energijos 1 produkcijos vnt. pagaminti, t.y. 1 stiklo tonai. Po projekto įgyvendinimo, su nauja stiklo pakuotės atliekų perdirbimo linijos įranga bus pasiekta ši reikšmė – 39,09 kW elektros energijos 1 produkcijos vnt. pagaminti, t.y. 1 stiklo tonai. Iš viso po projekto įgyvendinimo ir naujos įrangos diegimo – elektros energijos 1 produkcijos vnt. pagaminti, t.y. 1 stiklo tonai bus 55,71 kW mažesnis suvartojimas. Šie elektros energijos sumažėjimų skaičiavimai yra atlikti ir pagrįsti UAB „Ekobazė“ turimais faktiniais duomenimis ir numatomos įsigyti įrangos techniniais parametrais.
Rezultato rodiklio „Metinis energijos vartojimo sumažėjimas“ reikšmė buvo apskaičiuota pagal „Gairių dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo” reikalavimus. Bazinė reikšmė – energijos suvartojimas prieš paraiškos teikimą pagal įmonės faktinius paskaičiavimus yra 1.919,723 MWh, atsižvelgiant į naujos įrangos įsigijimo techninius parametrus ir atlikus detalius skaičiavimus planuojama reikšmė po projekto įgyvendinimo – 1.791,251 MWh, siektina reikšmė – energijos suvartojimas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp energijos suvartojimo pieš projekto įgyvendinimą ir planuojamo energijos suvartojimo įgyvendinus projektą. 128.472 MWh. Šie elektros energijos sumažėjimų skaičiavimai yra atlikti ir pagrįsti UAB „Ekobazė“ turimais faktiniais duomenimis ir numatomos įsigyti įrangos techniniais parametrais. Nauja įranga bus ekologiškesnė, našesnė ir suvartos mažiau elektros energijos siekiant perdirbti tą patį kiekį produkcijos.
Projekto vykdytojo metinis apyvartos augimas
%
5.1
Siektinos reikšmės pagrindimas
Įmonė įsigijusi naują stiklo pakuotės atliekų perdirbimo linijos įrangą ir įdiegusi naujus stiklo perdirbimo technologinius sprendimus ženkliai padidins savo gamybos našumą. Naujos įrangos efektyvumas bus didesnis ir leis pasiekti geresnius įmonės stiklo perdirbimo rezultatus, nes su sena įranga  stiklo duženos turėjo per perdirbimo liniją/mašiną pereiti 3 kartus, o su nauja įranga to bus išvengiama ir užteks 1 ar 2 kartų, priklausomai nuo stiklo rūšies, ko pasėkoje sumažės įmonės sąnaudos ir padidės perdirbamo stiklo kiekis bei jo kokybė. Visi šie pokyčiai lems įmonės pagaminamo stiklo kiekio didėjimą ir pardavimų augimą, nes stiklo paklausa rinkoje yra didelė,  ko pasėkoje ir įmonės apyvartos augimą.
Rezultato rodiklio „Projekto vykdytojo planuojamas metinis apyvartos augimas“ reikšmė buvo apskaičiuota pagal „Gairių dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo” reikalavimus. A (apyvarta prieš paraiškos pateikimą pagal paskutinę patvirtintą finansinę ataskaitą) – 24.314.090 EUR (pagal patvirtintą 2021 metų įmonės pelno (nuostolio) ataskaitą), B  (įmonės  apyvarta  atsiskaitomais  metais  pagal  paskutinę patvirtintą finansinę ataskaitą) – 25.554.352 EUR (2026 metais). Tada pagal formulę (F =(B-A)/A*100%) apskaičiuota planuojama metinė apyvartos augimo reikšmė sieks 5,10 proc. (25.554.352 EUR-24.314.090 EUR)/24.314.090 EUR*100% = 5,10 proc.). Įmonės apyvartos A ir B reikšmių apskaičiavimas yra pateiktas verslo plano priede (verslo plano finansinės dalies excelio failas).
Projekto vykdytojo metinis pelno augimas
%
3.46
Siektinos reikšmės pagrindimas
Įmonės pardavimai ir pelnas tiesiogiai susijęs su perdirbamo stiklo kiekiu ir kokybiško, rinkoje paklausaus švaraus stiklo poreikio. Lietuvoje per metus rinkoje cirkuliuoja 60 tūkst. tonų stiklo. Rinkoje yra stiklo perteklius ir nėra pakankamai valymo pajėgumų. Šiuo projektu įmonė sprendžia susidariusią problemą tiek įmonės, tiek Lietuvos mastu ir siekia didinti stiklo perdirbimo apimtis ir kokybę. Perdirbto stiklo paklausa Lietuvos ir užsienio rinkoje yra stabili. Į Ukrainą išvažiuodavo daug pusiau valyto stiklo, jie patys išsivalydavo. Kitos šalys nori tik kokybiško stiklo, todėl įmonė siekia diegti inovatyvius ir aplinkai palankius technologinius sprendinius didinant stiklo perdirbimo kiekius ir kokybę, aktyviai bendradarbiauja, sudaro naujus kontraktus dėl švaraus stiklo pardavimų su Lietuvos ir užsienio gamybos įmonėmis ir tiekia jiems perdirbtą stiklą. Po projekto įgyvendinimo su nauja stiklo perdirbimo įranga, padidinus perdirbamo stiklo kiekius ir pagerinus jo kokybę  bus parduota didesnis kiekis stiklo Lietuvos ir užsienio rinkoje, ko pasėkoje didėjant įmonės stiklo pardavimams, išaugs įmonės pelnas

Rezultato rodiklio „Projekto vykdytojo planuojamas metinis pelno augimas“ reikšmė buvo apskaičiuota pagal „Gairių dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo” reikalavimus. A (grynasis pelnas prieš projekto įgyvendinimą pagal paskutinę patvirtintą finansinę ataskaitą) – 1.485.920 EUR (pagal patvirtintą 2021 metų įmonės pelno (nuostolio) ataskaitą), B  (grynasis pelnas atsiskaitomais metais, pagal paskutinę patvirtintą finansinę ataskaitą) – 1.537.397 EUR (2026 metais). Tada pagal formulę (F =(B-A)/A*100%) apskaičiuota planuojama metinė apyvartos augimo reikšmė sieks 3,46 proc. (1.537.397 EUR-1.485.920 EUR)/1.485.920 EUR*100% = 3,46 proc.). Įmonės grynojo pelno A ir B reikšmių apskaičiavimas yra pateiktas verslo plano priede (verslo plano finansinės dalies excelio failas).

Įdiegtų naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų skaičius (nauji įmonės lygmeniu)
vnt.
1

 

Siektinos reikšmės pagrindimas
Bus įsigyjama nauja įranga ir diegiami nauji aplinkai palankūs technologiniai sprendimai įmonės stiklo pakuotės atliekų perdirbimo linijoje. Projekte įmonė nori iš esmės modernizuoti esamą stiklo duženų gamybos liniją, įsigyjant naujas aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinas, konvejerius, kompresorių ir kitas įrangos dalis. Modernizuota gamybos linija padidins darbo našumą,   sumažins energijos suvartojimą, daugiau kaip per pusę sumažės į aplinką patenkančių stiklo dulkių kiekis (dėka kokybiškos dulkių nusiurbimo technologijos). Modernizavus gamybos liniją ir iš esmės pakeitus gamybos procesą bus gaunamas aukštos kokybės produktas: skaidrus, žalias, rudas stiklas bei atskiriamos keramikos, porceliano ir akmenų priemaišos.  Be to, stiklo kokybė iš karto tampa gera, ir ją iš karto galima tiekti į fabrikus.

Projekto unikalumas yra tame, jog modernizuota linija leis atsižvelgti į skirtingų gamintojų techninius reikalavimus produktui ir prie jų greitai prisitaikyti. Po modernizavimo tai bus moderniausia stiklo perdirbimo įranga Baltijos šalyse. Projekto gamybinis našumas padidės tris kartus, kai energijos sąnaudos sumažės per pusę. Tai leis sumažinti produkto savikainą, tuo pačiu išlaikant aukštą produkto kokybę, ir išlaikyti įmonės konkurencingumą rinkoje. Modernizuota gamybinė linija pritrauks daug besidominčiųjų, nuo iki gamintojų, atliekų perdirbėjų.
Įmonės ilgalaikiai tikslai – dalyvauti stiklo pakuočių atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemoje Lietuvoje, plėstis Latvijos rinkoje, prisidėti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos vykdomo žaliojo kurso, siekiant surinkti stiklo atliekas ir jas perdirbti, mažinti poveikį gamtai bei prisidėti prie klimato kaitos stabdymo, mažinant CO2 dujų išmetimus gamybos procese. Įgytą patirtį, įgyvendinant šį projektą, panaudoti dalyvaujant kituose projektuose.

Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 2 e1677849448891
Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 7
Kartu uz zaliaja Europa Ekobaze 3 e1677849480186